Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).

Pri spracúvaní nielen rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú, ale snažíme sa robiť aj viac.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov sme my:

Krajina čitateľov, občianske združenie
sídlo: Obchodná 517/26, 811 06 Bratislava-Staré mesto
IČO: 52565114
email: nasa@krajinacitatelov.sk

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje budeme spracúvať, iba keď nám ich poskytnete, napríklad keď nám napíšete e-mail, prihlásite sa do programu “Naša trieda číta”, k našej fanúšikovskej stránke pomocou účtu na sociálnej sieti, a pod. Spracúvať budeme iba osobné údaje ktoré nám poskytnete, alebo ktoré nám poskytne vaše zariadenie na základe nastavenia bezpečnosti vášho používateľského profilu. Môže ísť o údaje akými sú cookies, vaša IP adresa, informácie o vašom zariadení a pod.

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ pre spracúvanie:

Vaše osobné údaje pri návšteve našej stránky spracúvame iba pre splnenie vašich požiadaviek, na základe jedného z nasledovných dôvodov:

 1. Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komunikácie o novinkách, o programe “Naša trieda číta”, alebo iných projektoch Krajiny čitateľov či plánovaných podujatiach. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Prihlásiť na odber noviniek je možné tu. Ak si neprajete, aby sme vás z Krajiny čitateľov ďalej kontaktovali, napíšte nám prosím na nasa@krajinacitatelov.sk.
 2. Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ.

Príjemcovia osobných údajov:

Vaše osobné údaje získané prostredníctvom našej webovej stránky spracúvame s pomocou zmluvných partnerov, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

VSHosting s.r.o. (hosting) Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10 Česká Republika
Martinus, s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin IČO: 45503249
Webglobe – Yegon, s.r.o. (dátové centrum) Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava IČO: 36306444
Google Ireland Limited (GSuite – ukladanie informácii) Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Bloomreach SK s.r.o.  (on-line marketing) Staromestská 3, 811 03 Bratislava IČO: 50 017 560
MailChimp / Rocket Science Group LLC  (zasielanie newsletterov) 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA
 • vývojári našich softwarových aplikácii
 • výskumníci, s ktorými spolupracujeme pri spracovaní výstupov z údajov, ktoré nám poskytujete v dotazníkoch

 

Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v  sekcii Cookies.

Vaše Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.)

Prenos do tretích krajín:

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Doba spracúvania osobných údajov

Ak ste iba návštevníkom našej stránky Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba po dobu Vašej návštevy. Štatistické údaje o vašej návšteve sú anonymizované a nedisponujeme nástrojmi na vašu identifikáciu.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte.

Bezpečnosť spracúvania

Ako prevádzkovateľ sa riadime primeranými bezpečnostnými opatreniami, aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov pred stratou, krádežou, zneužitím, zničením, neoprávneným prístupom alebo poskytnutím.

 • Osoby ktoré majú prístup k vašim osobným údajom sú zaviazané mlčanlivosťou.
 • Prístup k údajom je zabezpečený pomocou prístupových hesiel.
 • Využívame technológie pre ochranu pred zraniteľnosťami a útokmi.
 • Údaje spracúvame iba po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu a potom ich likvidujeme.

Vaše práva ako dotknutých osôb:

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Právo na prístup k údajom: Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu: Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie: Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania: Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie vašich osobných je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo namietať: Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Právo na prenosnosť údajov: Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na vašu žiadosť vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo podať sťažnosť: V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našim združením je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a ďalšie technológie. V tomto článku vám popíšeme, ako fungujú a na čo ich potrebujeme.

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsky kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies?

Cookies nám pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete.

Aké cookies používame?

 1. Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad umožňujú efektívne zobrazovanie obsahu. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, doba uchovania poväčšine krátka, a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.
 2. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
Google Analytics Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Vaše voľby

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

 1. Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
 2. Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke optout.aboutads.info.
 3. Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

Ako a na koho sa môžete obrátiť?

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, alebo vám bolo niečo z tohto dokumentu nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať, radi vám odpovieme.

OZ Krajina čitateľov
Obchodná 517/26, 811 06 Bratislava-Staré mesto
IČO: 52565114
email: nasa@krajinacitatelov.sk